ตรวจสอบสถานะ

Check register status

หรือ ตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน

Check register status by ID Card or Passport Number

หรือ ตรวจสอบจากเบอร์โทรศัพท์และชื่อจริง

Check register status by Mobile number and First name